Indonesia bước vào tháng lễ nhịn ăn Ramanda 6/6-5/7

Người Hồi Giáo ở Indonesia bắt đầu tháng lễ nhịn ăn Ramanda vào ngày 6/6-5/7/2019.